“ความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมือง ข้อสำคัญอันดับแรก ที่ถือเป็นหัวใจของการดำรงรักษาประเทศ ก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขต่อการดำเนินชีวิตที่เป็นปกติสุข กล่าวคือ พระราชปณิธานว่าด้วยความรู้-รัก-สามัคคี ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ที่ประชาชาติไทยต่างยึดถือเป็นอุดมการณ์ในการขับเคลื่อนประเทศ ผู้คนในสังคมต่างมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจริงใจ และมีความเป็นสุภาพชนต่อกัน เมื่อนั้น ประเทศชาติบ้านเมืองย่อมเกิดความร่มเย็น ไม่มีความขัดแย้งต่อกัน ตรรกะแห่งชีวิตของลูกหลานไทยได้รับการอบรมสั่งสอนกันมาเช่นนี้”
/ปนัดดา
กรุงเทพฯ 9 มี.ค. 62

เมื่อบ่ายวันนี้ (วันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 62) เวลา 13.30 น. สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในงานประกาศรางวัล ‘CEO THAILAND AWARDS 2019’ ผู้บริหารแห่งปี 2562 ครั้งที่ 8 ตามโครงการยกย่องและสรรค์สร้างผู้บริหารที่ดีและเป็นแบบอย่างการขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ และงานประกาศรางวัลและผลงานธุรกิจผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2562 ‘Best Biz & Products Awards 2019’ ครั้งที่ 6 ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อาเซียน จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ร่วมกับสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ณ อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่

พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.