วันที่ 18 เม.ย. 61 นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการผลิตข้าวสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ครบวงจร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดอุดรธานี กิจกรรม เรียนรู้การผลิตข้าวสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครบวงจร โดยมีนายสมพร นามพิลา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 245 ราย ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.