วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดศรีทรงธรรม บ้านหนองดินจี่ ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ อุดรธานี พระครูสุธีธรรมธร รองเจ้าคณะอำเภอหนองหาน / ประธานศรีทรงธรรมมูลนิธิ ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาหนองทุ่งยั้ง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิธีพุทธและพิจารณาปิดบัญชีงบดุลประจำปี2560 ก่อนสรุปรายงานส่งนายทะเบียน ในลำดับต่อไป

ทองแท้ ห้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.