“ตรวจสภาพความพร้อมรบ ให้ขวัญกำลังใจ”

พลตรี กฤษดา พงษ์สามารถ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5
ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี
ตรวจสภาพความพร้อมรบ ประจำเดือน นขต.บก.พล.ร.5 และได้เยี่ยมเยียน ครอบครัวกำลังพล พร้อมรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และรับทราบความพร้อมสถานภาพกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เข้าถึงผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับของหน่วย ณ สนามฝึก ป.5 พัน.15 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ.นครศรีธรรมราช

“ยามศึกเรารบ ยามสงบเราช่วยเหลือประชาชน”

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.