งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2561
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาที่ดิน สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันนโยบายศึกษาโดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ โครงการการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะและน้ำทิ้ง และ โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ นิด้า จัดงานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ กล่าวรายงาน และ ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ประสานพลังประชารัฐเพื่อคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ”
ภายในงานมีการสัมมนาเรื่อง “การสานต่อศาสตร์พระราชาพัฒนาคลองและคุณภาพชีวิตประชวยชน” โดยคุณปัญญา ปุลิเวคินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก , พ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย , คุณฤกษ์ชัย สมฤดี ผู้ทำการเกษตรทางเลือกเน้นความสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และการสัมมนา เรื่อง “รวมพลัง คืนชีวิตให้คลอง” หัวข้อการสร้างคนพันธุ์ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยคุณดิสสกร กุนธร สถาปนิกทางการศึกษ, หัวข้อทำอย่างไรให้กฏหมายสิ่งแวดล้อมศักดิ์สิทธิ์ โดย ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ รองเลขานุการศาลฎีกา, หัวข้อการคืนให้คลองแม่ข่า โดย ผศ.ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปภัมถ์ สาขาภาคเหนือ, หัวข้ออนาคตคลองแสนแสบจะเป็นอย่างไร โดย ดร.ปธาน บรรจงปรุ หัวกลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผอ.โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ และกล่าวสรุปการสัมมนา โดย ผู้อำนวยการร่วมสถาบันนโยบายศึกษา
นอกจากนี้ ยังรับชมการพับผ้าเพื่อห่อสิ่งของต่างๆ จากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น และชมกิจกรรมของโครงการประชารวมใจคืนความสุขให้คลองแสนแสบ, ชมจินตลีลาไทเก๊กเพื่อสายน้ำ รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากชุมชนต่างๆมากมาย การจัดงานในครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษา เครือข่ายชุมชน หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.