วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี กล่าวต้อนรับ และนายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิญช์ เกษตร จ. อุดรธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรในชุมชนให้ได้รับความรู้เข้าใจถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการและให้เกิดความเข้มแข็ง จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการของส่วนราชการและกลุ่มเกษตรกร และฐานการเรียนรู้ต่างๆ โดยมี นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นายดุสิต  ทองทา สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นายสุทธิดล วงษ์จันทร์ฬา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี และผู้แทนส่วนราชการ เข้าร่วมในครั้งนี้

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 18 บ้านวังหน้าผา ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.